ECON 140 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Ekonomisine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 140
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere ekonomik araçların ve teorilerin sağlık ve tıp hizmetlerindeki sorunları incelemekte giriş seviyesinde nasıl kullanılacağını öğretme amacını güder.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonominin temel araçlarını tanımlayabileceklerdir
  • Sağlık ekonomisi literatürünü ders içerikleri çerçevesinde detaylı şekilde araştırabileceklerdir
  • Çeşitli sağlık sistemlerindeki güncel problemlerin sebeplerini açıklayabileceklerdir
  • Sağlık politikalarının ve reformlarının ekonomik boyutunu yorumlayabileceklerdir.
  • Mikroekonomik araçları sağlık piyasasına uygulanabileceklerdir
Tanımı Bu ders, sağlık ve tıbbi bakım piyasalarının analizine ekonomik bir bakış sağlar. Ders, sağlık üretimi, tıbbi bakım üretim ve tüketimi, sağlık ve zenginlik arasındaki ilişki, sağlık piyasalarının işleyişi ve sağlık sigortalarını incelemektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Ekonomisinin Temel ilkelerine Ana Kavramlarla Giriş
2 Performans Değerlendirme
3 Finansal Kaynakların Dağıtımı
4 Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemi ve İstenen Son Noktolara Ulaşmada Teşviklerin Rolü
5 Proje Sunumları: Ülkelerin Sağlık Hizmeti Sistemlerinin Analizi
6 Ara sınav (26 Mart-28 Mart)
7 Ekonomik Değerleme Teknikleri (maliyet etkinliği analizi ve modellemesi, fayda-maliyet modellemesi, opsiyon değerlemesi ve maliyet etkinliği analizi, QALYs ve DALYS gibi ilgili ölçümler açısından sağlık faydasının ölçümlenmesi)
8 Marjinal Analiz
9 Karar Verme Analizi
10 Ekonomik Değerlendirmenin Rolü ve Sağlık Hizmetlerinde Karar Verme Sürecinde Önceliklerin Belirlenmesi
11 Yapay Zeka Dünyasında Sağlık Hizmetlerinin Geleceği
12 OECD-WHO-WB Sağlık Sektörü Veri Analizi- Karşılaştırmalı Ülke Analizi
13 Dönemin Gözden Geçirilmesi
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönem Sonu Sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Health Economics, Charles E. Phelps, Addison Wesley; 5th edition (2012). Pearson Press
Diğer Kaynaklar The Economics of Health and Health Care, Sherman Folland, Allen Goodman, Miron Stano, Prentice Hall; 6th edition (August 9, 2009) The Handbook of Health Economics, Anthony J. Culyer and Joseph P. Newhouse, eds., Elsevier Science, 2000

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
155

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme,
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme,
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme,
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest