HIM 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İlaç ve Toplum
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 205
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders sağlık kuruluşlarının yönetiminde görev yapacak katılımcılara tıbbi tedavide kullanılan ilaçlarla ilgili temel kavram ve yöntemleri tanıtmak üzere tasarlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  •  Temel ilaçları kullanım amaçlarına göre sınıflandırabilecek
  •  Çeşitli ilaç tiplerinin kullanım yolları ve genel etki mekanizmalarını tanımlayabilecek
  •  İlaç etkinliğini değiştiren faktörleri tanımlayabilecekler
  •  İlaç etkinliğini değiştiren faktörleri tanımlayabilecek
  •  İlaçlı tedavi ile ilgili ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan kaynakları listeyebilecek
  •  İlaç kullanımının gelecekte toplum üzerine olabilecek etkilerini tartışabilecek
Tanımı Çeşitli sınıftan ilaçların insan vücudu üzerindeki etkilerinin temel kavramlar kapsamında tartışılması ve sağlık bakımı yönetiminde kanıta-dayalı kritik düşünmenin yöntemleri

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Farmakolojiye giriş (Temel kavramlar, ilaç şekilleri ve çeşitleri, ilaç uygulama yolları, yeni ilaç geliştirme) Pharmacology Made Incredibly Easy, 2012
2 Farmakokinetik (İlaçların emilimi, dağılımı, metabolizması ve atılımı) Pharmacology Made Incredibly Easy, 2012
3 Farmakodinami (İlaç etki mekanizmaları, doz-yanıt, terapötik indeks, ilaçlı tedavi ilkeleri) Pharmacology Made Incredibly Easy, 2012
4 Otonom Sinir Sistemi ve ilaçları I (Parasempatik Sistem, Kolinerjik ve Antikolinerjik İlaçlar) Pharmacology Made Incredibly Easy, 2012
5 Otonom Sinir Sistemi ve İlaçları II (Sempatik Sistem, Adrenerjik ve Sempatolitik İlaçlar) Pharmacology Made Incredibly Easy, 2012
6 Nörolojik ve nöromusküler ilaçlar (Nöromusküler bloke edici ajanlar, Parkinson Hastalığı tedavisi) Pharmacology Made Incredibly Easy, 2012
7 Ara Sınav
8 Ağrı yönetimi (Non-opioid analjezikler, opioid agonist ve antagonistleri, anestezik ilaçlar) Pharmacology Made Incredibly Easy, 2012
9 Kalp-Damar Sistemi İlaçları (İnotropik ajanlar, antiaritmikler, antihipertansifler) Pharmacology Made Incredibly Easy, 2012
10 Solunum Sistemi İlaçları (Antiastmatik, antitusif ve ekspektoran ilaçlar) Pharmacology Made Incredibly Easy, 2012
11 Sağlık kurumları çalışanları için kritik düşünme ve yazma (Kanıta-dayalı kritik düşünme, kanıt düzeyleri) A Beginner's Guide to Critical Thinking and Writing in Health and Social Care, 2015.
12 Kritik düşünmenin mesleki uygulamalara uyarlanışı ve sağlık kurumlarının gelişimindeki işlevi A Beginner's Guide to Critical Thinking and Writing in Health and Social Care, 2015
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Genel değerlendirme
16 Final

 

Dersin Kitabı
  1. Pharmacology Made Incredibly Easy, 3rd Edt.Lippincott, Williams & Wilkins, 2012.

  2. A Beginner's Guide to Critical Thinking and Writing in Health and Social Care. 2nd. Edt. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2015.

     

Not: Her iki kitabın elektronik sürümüne kütüphanemiz (http://kutuphane.ieu.edu.tr) http://eds.b.ebscohost.com arayüzünden erişilebilir.

Diğer Kaynaklar

Daha kapsamlı bilgi için: Basic and clinical pharmacology, 13th Edt. Bertram G. Katzung and Anthony J. Trevor, McGraw Hill 2015.

(Kütüphanemiz raflarında var)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
17
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
161

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest