HIM 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Psikolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HIM 380
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders genel olarak, sağlık psikolojisi alanında kullanılan temel kavramların aktarılmasını hedeflemektedir. Sağlık psikoloji alanında yapılan araştırmalar ve yaygın olarak kullanılan araştırma metotlarının öğrenilmesi dersin bir diğer hedefidir. Mevcut teori ve en son yapılan araştırmalar, sağlık algısı ve sağlık inançları, sigara içme, egzersiz yapma, diyet ve sağlık taraması konuları ayrıca incelenecektir. Bunlara ek olarak, ağrı, ağrıyla başa çıkma, ölümcül hastalıkla başa çıkma ve kronik hastalığa uyum sağlama gibi konular ilgili makalelerle desteklenerek ele alınacaktır. Son olarak, kronik hastalıklar stigma, sağlıkla ilintili hayat kalitesi ve depresyon kavramlarına göre ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • •Sağlık ve hastalığın psikofizyolojik temellerini tanımlayabilecektir.
  • •Hasta-doktor iletisimini ve bunlara dair sorunları açıklayabilecektir.
  • •Stresin hastalık üstündeki etkilerine dair kanıtlanmış bulguları tanımlayabilecektir.
  • •Ağrının insan psikolojisi üstündeki etkilerini, farklı ağrı teorilerini ve ağrıyla başa çıkma yöntemlerini açıklayabilecektir.
  • •Sağlık psikologunun, hem uygulama hem de araştırma yönelimli olanların, uyması gereken ahlaki standartları ve yasal sorumlukları bilecektir.
  • •Tedavi sürecinde sağlık profesyonelleriyle iletişim ve bunun tedaviye uyma üstündeki etkilerini açıklayabilecektir.
  • •Sağlığı tehdit eden davranışlara örneğin; sigara içme, çok fazla alkol tüketme, kötü beslenmeye neden başvurduğumuzu, bu davranışları değiştirmek için ne yapılabileceğini ve değiştirilmedikleri takdirde sağlığımız üstünde oluşabilecek bedelleri açıklayabilecektir.
Tanımı Bu dersin amacı sağlık psikolojisinin temel çalışma konuları olan hastalık, hastalığa uyum sağlama, yaşam kalitesi, sağlık davranışları gibi kavramları ve sağlık psikolojisi alanında temel olarak kullanılan araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmaktır

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Psikolojisi’ne Giriş
2 Sağlık İnançları Ogden.”Health Psychology”.: Health beliefs. Open University Press: 2007
3 Sağlık Tanımları Ogden.”Health Psychology”.: Illness Cognitions. Open University Press: 2007
4 Sağlık Profesyoneli-Hasta iletişimi ve sağlık inançlarının rolü Ogden.”Health Psychology”.: Health professional–patient communication and the role of health beliefs. Open University Press: 2007
5 1. ara sınav
6 Spesifik sağlık ilintili davranışlar Taylor. .”Health Psychology”.: Specific HealthRelated Behaviors. McGraw Hill: 2009.
7 Sağlığı tehdit eden davranışlar: alkolizm ve sigara içme Taylor. .”Health Psychology”.: Health Compromising Behaviors: Alcoholism & Smoking. McGraw Hill: 2009.
8 Stres ve hastalık Taylor. .”Health Psychology”.: Health Compromising Behaviors: Stress and illness. McGraw Hill: 2009.
9 Ağrı Ogden.”Health Psychology”.: Pain. Open University Press: 2007
10 2. ara sınav
11 Hasta Bakım veren ilişkisi Taylor. .”Health Psychology”.: PatientProvider Relations. McGraw Hill: 2009.
12 Kronik hastalığı yönetimi Taylor. .”Health Psychology”.: Management of Chronic Illness. McGraw Hill: 2009.
13 İlerleyen ve ölümcül hastalıklarda psikolojik konular Taylor. .”Health Psychology”.: Psychological Issues in Advancing and Terminal Issues. McGraw Hill: 2009.
14 Sağlık durumunu ölçme: ölüm oranları, hayat kalitesi ve stigma Ogden.”Health Psychology”.: Measuring health status: from mortality rates to quality of life and stigma. Open University Press: 2007
15 Stigma ve kronik hastalıklarda stigma kavramı İlgili ders notları
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, power point sunumlar
Diğer Kaynaklar Her yıl değişen ek makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
161

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sağlık kurumları yöneticiliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, X
2 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme, X
3 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme, X
4 Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki bir sorunu, uygun problem çözme tekniklerini kullanarak çözümleyebilme
X
5 Sağlık kurumları yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme, 
X
6
Sağlık kurumları yöneticiliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
X
7 Kurum kültürü ve örgütsel iletişimini yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, X
9 Sağlık kurumları yöneticiliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları sağlık hizmetleri yönetimi kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
X
10 Sağlık kurumları yöneticiliği yaparken; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilme, 
X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest